Официальный сайт ЧАО "Завод
"Запорожавтоматика"
69057, Украина, г.Запорожье, ул.Адмирала Нахимова,3 тел.(061)233-71-69 e-mail: ofc-zza@ukr.net, mrk-zza@ukr.net www.zza.zp.uaІнформація для акціонерів та стейкхолдерів21.04.2024 Повідомлення про проведення ДЗЗА 2024 с ЕЦП 21.04.2024

21.04.2024 Повідомлення про проведення ДЗЗА 2024 21.04.2024
24.03.2023 Повідомлення про проведення ДЗЗА 2023 с ЕЦП 24.03.2023
24.03.2023 Повідомлення про проведення ДЗЗА 2023 24.03.2023
21.04.2021 Інформація про акції, дата публікації с ЕЦП 21.04.2021
21.04.2021 Інформація про акції, дата публікації 21.04.2021
18.03.2021 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів с ЕЦП 22.04.2021
18.03.2021 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 22.04.2021
14.04.2020 Інформація про акції, дата публікації 13.04.2020
12.03.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів с ЕЦП 14.04.2020
12.03.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14.04.2020
12.03.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів с ЕЦП 14.04.2020
12.03.2020 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 14.04.2020
06.03.2019 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 11.04.2019
13.03.2018 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 17.04.2018
(Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень “Відомості НКЦПФР” №49 (2802) від 13.03.2018)
03.03.2017 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 04.04.2017
(Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень “Відомості НКЦПФР” №43 (2548) від 03.03.2017)
04.03.2016 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 05.04.2016
02.03.2015 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 04.04.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2014
Уважаемые акционеры !
Публичное акционерное общество «Завод «Запорожавтоматика» уведомляет Вас об итогах голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое со-стоялось 17 апреля 2014 года.
По 1, 2, 3, 4 и 5 вопросам повестки дня приняты решения:
Отчет генерального директора о работе за 2013 год – утвердить.
Отчет председателя Наблюдательного совета за 2013 год – утвердить.
Отчет и выводы Ревизионной комиссии за 2013 год – утвердить.
Распределение прибыли общества за 2013 год и план получения прибыли в 2014 году – утвердить.
- Отозваны члены Наблюдательного совета и избраны голосованием бюллетенями для кумулятивного голосования члены
Наблюдательного совета в следующем составе:
Костенко Федор Федорович - председатель совета
Вильховой Вячеслав Иванович - член совета
Яценко Тамара Викторовна - секретарь совета
Поплавка Андрей Николаевич - член совета
Поплавка Сергей Николаевич - член совета
- Отозваны члена Ревизионной комиссии и голосованием бюллетенями для кумулятивного голосования избран новый состав
Ревизионной комиссии:
Дубровка Надежда Григорьевна - председатель комиссии
Одинокая Валентина Михайловна - член комиссии
Луговская Валентина Павловна - член комиссии
Утверждены условия гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, установлены
размеры и вознаграждения и избрано лицо, которое уполномочено на их подписание – генеральный директор ПАО «Завод
«Запорожавтоматика» Поплавка Николай Николаевич.
На собрании принято решение дивиденды за 2013 год не выплачивать.
На первом заседании Наблюдательного совета 17.04.2014 г. Генеральным директором ПАО «Завод «Запорожавтоматика» избран
Поплавка Николай Николаевич.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.03.2013
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 17 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.50 год. В день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік та план одержання прибутку на 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту та висновків Ревізійної комісії, розподілу прибутку та збитків товариства за 2013 рік та плану одержання прибутку на 2014 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради.
8. Переобрання членів Ревізійної комісії.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, членами Ревізійної комісії, встановлення розмірів їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 14.00 до 16.00 год. за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради, заступник генерального директора Поплавка Андрій Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика” за 2013 рік: (тис. грн.)
Найменування показника ЗвітнийПеріод 2013 р. ПопереднійПеріод 2012 р.
Усього активів 8948 9146
Основні засоби 6695 6804
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 510 738
Сумарна дебіторська заборгованість 1183 1000
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 102
Нерозподілений прибуток 4939 5248
Власний капітал 6452 7102
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання - 36
Поточні зобов’язання 1763 1601
Чистий прибуток (збиток) (0,1765) 0,010
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Вартість чистих активів 6452 7102
Тел. для довідок: (0612) 233-97-79; 228-44-75; 233-71-69
факс 220-04-45
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2013
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 04 квітня 2013 року об 11.00 годині за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, 3 (конференц-зал заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10:00 до 10:50 год. В день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 березня 2013 року.
Порядок денний:
1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та основні напрямки розвитку товариства у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік та план одержання прибутку на 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту та висновків
Ревізійної комісії, розподілу прибутку та збитків товариства за 2012 рік та плану одержання прибутку на 2013 рік.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 14:00 до 16:00 год. за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради, заступник
генерального директора Поплавка Андрій Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика” за 2012 рік: (тис. грн.)
Найменування показника ЗвітнийПеріод 2012 р. ПопереднійПеріод 2011 р.
Усього активів 8414 8305
Основні засоби 6356 6309
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 881 986
Сумарна дебіторська заборгованість 950 774
Грошові кошти та їх еквіваленти 102 16
Нерозподілений прибуток 3317 3215
Власний капітал 6763 6661
Статутний капітал 663 663
Довгострокові зобов’язання 36 -
Поточні зобов’язання 1615 1547
Чистий прибуток (збиток) 109 323
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3682000 3682000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 164 171
Тел. для довідок: (0612) 34-74-98; 228-44-75; 233-71-69
факс 220-04-45
Наглядова рада ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2012
Повідомлення акціонеру ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика”
Шановний акціонер!
Наглядова рада товариства повідомляє акціонерів про доповнення порядку денного річних загальних зборів,
які відбудуться 04 квітня 2012 року об 11:00 годині за адресою: м.Запоріжжя, вул.Адм.Нахімова, буд.3
наступним питанням:
8. Прийняття рішення про зміну зберігача та затвердження умов договору з новим зберегачем.
Проект рішення:
1. Розірвати дії договору з відокремленим підрозділом зберігача у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Запоріжжя, у звя'зку з його закриттям.
2. Затвердити зберігача, у якого емітент відкриє рахунки в цінних паперах власникам акцій,ТОВ "РІФ-НР", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33328332.
3. Затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "Завод "Запоріжавтоматика" з ТОВ "РІФ-НР".
Наглядова рада.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2012
Повідомлення акціонеру ПАТ “Завод “Запоріжавтоматика”
Шановний акціонер!
запрошуємо Вас на річні загальні збори акціонерів 04 квітня 2012 року об 11:00 годині
за адресою: м.Запоріжжя, вул.Адм.Нахімова, буд.3, (конференц-зал заводу, 7-й поверх).
Реєстрація акціонерів з 10:00 до 10:50 год. В день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності
товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2011 рік та план одержання прибутку на 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту за 2011 рік, та основних напрямків діяльності товариства у 2012 році,
звіту Наглядової ради, звіту генерального директора, звіту Ревізійної комісії, розподілу прибутку і збитків
товариства та плану одержан-ня прибутку на 2012 рік.
7. Відкликання повноважень лічильної комісії.
Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань поряд-ку денного у робочі дні з 14:00 до 16:00 год.
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Адм. Нахімова, буд. 3, кімната 4.11.
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради,
заступник генерального директора Поплавка Андрій Миколайович.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонера – паспорт та довіреність,
оформлену згідно чинного законодавства.
Наглядова рада.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.04.2011
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество "Завод "Запорожавтоматика" уведомляет Вас об итогах голосования
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое состоялось 15 апреля 2011 года.
По 1,2,3,4 и 5 вопросам повестки дня приняты решения:
Отчет председателя Правления о работе за 2010 год - утвердить.
Отчет председателя Наблюдательного совета за 2010 год - утвердить.
Отчет и выводы Ревизионной комисии за 2010 год - утвердить.
Распределение прибыли общества за 2010 год и план получения прибыли на 2011 год - утвердить.
Устав общества, изложенній в новой редакции, в связи с принятием
Закона Украины "Об акционерных обществах" - утвердить.
Разработанные положения в новой редакции: "Об общем собрании акционеров",
"О Наблюдательном совете", "О Генеральном директоре" - утвердить.
Отозваны члены Наблюдательного совета и избраны голосованием бюллетенями для кумулятивного
голосования члены Наблюдательного совета в следующем составе:
Костенко Ф.Ф. - председатель совета
Сотник В.А. - заместитель председателя совета
Яценко Т.В. - секретарь совета
Поплавка А.Н. - член совета
Поплавка С.Н. - член совета
Утверждены условия гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета, избрано лицо,
которое уполномочено на их подписание - генеральный директор ОАО "Завод "Запорожавтоматика"Поплавка Н.Н.
Избран новый состав Ревизионный комисии : Дубровка В.М. - председатель комиссии, Одинокая В.М. и
Руденко И.В.- члены Ревизионной комиссии.
В новом Уставе общества предусмотрено создание единоличного исполнительного органа общества в лице
генерального директора, который избирается Наблюдательным советом общества.
На первом заседании Наблюдательного совета 15.04.2011 г. Генеральным директором ОАО "Завод "Запорожавтоматика"
избран Поплавка Н.Н.
Наблюдательный совет.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФОБОС: погода в г. Запорожье   Рейтинг@Mail.ru       META-Ukraine